محاسبه BMI و وزن نرمال

4

وزن

3

قد

2

سن

1

جنسیت

اطلاعات را وارد کنید! فیلد ها به صورت کامل پر نشده است.
اطلاعات را وارد کنید! قبل از کلیک روی محاسبه، اطلاعات را وارد کنید.

Your personal result

نتایج

شاخص توده بدنی شما: ()

شاخص توده بدنی ایده آل شما: 19 - 25

وزن شما: کیلوگرم

وزن ایده آل شما: کیلوگرم

تماس با یک کلیک اسکرول به بالا