محاسبه BMI و وزن نرمال شما

 با قرار دادن وزن ( بر حسب کیلوگرم) و قد خود ( بر حسب سانتی متر) در این فرم می توانید شاخص وزنی خود (BMI) و وزن نرمال برای قد خودرا محاسبه نمایید.

BMI
محاسبه
اسکرول به بالا