عمل-لاغری-با-بیمه

عمل لاغری با بیمه

آیا عمل لاغری شامل بیمه می شود؟و آیا بیمه ها هزینه عمل لاغری را پرداخت می کنند ؟اگر بیمه ها هزینه عمل لاغری را پرداخت میکنند ، تا چه میزانی از هزینه پرداخت خواهد شد؟